ien
  • Zamówienia publiczne

Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 

Otwarte postępowania o zamówienie publiczne:

 

Brak otwartych postepowań.

 

 

Otwarte postępowania o zamówienie poniżej 130.000,00 PLN:

 

 

Brak otwartych postępowań.

 

 

 

Postępowania o zamówienie publiczne zakończone:

 

ROK 2021

 

1)  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków” – 2 szt. dygestoriów (nr sprawy: 22/2021/PPv1). 

   

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn. Dostawa derywatografu- zestawu do jednoczesnej analizy termicznej TG-DTA/ TG-DSC/ TG (nr sprawy: 20/2021/PPv1).

 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa  wyposażenia"Laboratorium przygotowania proszków": cz.1 - sita laboratoryjne, cz.2. - waga laboratoryjna. Nr sprawy 15/2021/PPv1. 

 

  

4)Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa proszku tlenku cyrkonu.  Numer sprawy: 16/2021/PPv1.

 

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa proszku tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.  Numer sprawy: 17/2021/PPv1.

 

6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa  wyposażenia"Laboratorium przygotowania proszków": cz.1 - sita laboratoryjne, cz.2. - waga laboratoryjna. Nr sprawy 12/2021/PPv1.

 

 

7) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa proszku tlenku cyrkonu.  Numer sprawy: 10/2021/PPv1.

 

 

8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa proszku tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.  Numer sprawy: 11/2021/PPv1.

 

 

9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa wyposażenia "Laboratorium przygotowania proszków" - cz. 1 sita laboratoryjne, cz. 2 - suszarka laboratoryjna, cz. 3 - wagosuszarka, cz. 4 – waga laboratoryjna. Ofertę można było złożyć w jednej, w kilku lub we wszystkich 4 częściach. Numer sprawy: 07/2021/PPv1.

 

10) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa wyposażenia "Laboratorium przygotowania proszków" - dygestoria. Numer sprawy: 05/2021/PPv1.

Postępowanie zostało unieważnione.

 

11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: Dostawa wyposażenia "Laboratorium przygotowania proszków" :mieszadło do homogenizacji mas plastycznych i lejnych- mieszarka do past. 

Numer sprawy: 06/2021/PPv1.

 

12)  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: "Dostawa wyposażenia "Laboratorium przygotowania proszków" - dylatometr.

Numer sprawy: 04/2021/PPv1

 

13) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: "Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów- tokarek". Postępowanie w II częściach. 

Część II została uniewazniona.

Numer sprawy: 02/2021/PPv1.  

 

14) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: "Praca badawcza polegająca na określeniu optymalnych parametrów procesu spiekania proszków azotku krzemu".

Numer sprawy: 03/2021/PPv1

 

15) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; pn: "Praca badawcza polegająca na określeniu optymalnych parametrów procesu spiekania proszków azotku krzemu".

Numer sprawy: 01/2021/PPv1. UNIEWAŻNIONY.

  

 

 ROK 2020

 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną".Nr sprawy: 02/20/PN.

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa/ doprowadzenie przyłącza energetycznego dla zasilania Instytutu Energetyki Oddziału Ceramiki CEREL w ramach budowy Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych"

Nr sprawy: 03/20/PN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510099492-N-2020, zamieszczono w dniu 08.06.2020 r.

 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Praca badawcza polegająca na określeniu korelacji pomiędzy składem fazowym i mikrostrukturą materiałów ceramicznych przeznaczonych na formy odlewnicze, a ich wybranymi właściwościami mechanicznymi i termo-mechanicznymi, wykonanie badań w zakresie optymalizacji procesu otrzymywania tworzyw typu PSZ, na podstawie przeprowadzonych badań materiałowych"

Nr sprawy: 04/20/PN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510149736-N-2020, zamieszczono w dniu 11.08.2020 r. 

 

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Praca badawcza polegająca na określeniu optymalnych parametrów procesu spiekania proszków azotku krzemu".

Nr sprawy: 06/20/PN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510175723-N-2020, zamieszczono w dniu 14.09.2020 r.

 

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną".

Nr sprawy: 05/20/PN.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 510213278-N-2020, zamieszczono w dniu 28.10.2020 r.

 

Zakończone postępowania o zamówienie poniżej 130.000,00 PLN

 

2021

 

1) Informujemy, że w związku z realizacją projektu r POIR.01.01.01-00-1094/19 – „Zaawansowane konstrukcyjne materiały ceramiczne stosowane w odlewaniu precyzyjnym części silników lotniczych”; ogłaszone zostało postępowanie na dostawę, zgodnie z zasadą konkurencyjności, następującego elementu projektu: Dostawa elementów grzejnych do elektrycznych pieców wysokotemperaturowych”.

Adres strony internetowej. na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami : bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71535

 

2)Informujemy, że w związku z realizacją projektu POIR.04.01.04-00-0061/18 - Kompozyty na bazie dwutlenku cyrkonu o ekstremalnej wysokiej odporności na kruche pękanie i korozję hydrotermalną”. Akronim Blue-Cer; ogłoszone zostało postępowanie na dostawę, zgodnie z zasadą konkurencyjności, następującego elementu projektu: "Dostawa mielników z tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru", numer sprawy 05/2021/OF. Szczegóły na stronie Bazy konkurencyjnosci:  bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68371

 

2020

1) ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/OF - postępowanie prowadzone  zgodnie z zasadą konkurencyjności:

Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych w Boguchwale wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

(czerwiec 2020)

 Dziękujemy za złożone oferty, które wpłyneły w odpowiedzi na ww. zapytanie. Informujemy, że umowa w zakresie realizacji usługi  nadzoru inwestorskiego, została podpisana z firmą DOMSTAL Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.  

 

2) Zapytanie ofertowe 04/2020/OF na "Dostawę prasy izostatycznej do formowania materiałów ceramicznych". 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Pliki do pobrania
  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl