ien
  • RODO


Realizacja praw dotyczących Pani/Pańskich danych osobowych przetwarzanych przez Instytut Energetyki.

(Klauzula Informacyjna RODO)

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO)

obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, iż na podstawie art. 13. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Energetyki:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki - Instytut Badawczy 
z siedzibą w Warszawie, ul. Mory 8 kod pocztowy 01-330, adres e-mail instytut.energetyki@ien.com.pl

2.   W Instytucie Energetyki wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Roman Gerek, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 606 217 917 lub adresem e-mail: odo@ien.com.pl

3. Instytut Energetyki przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań administratora m.in na podstawie przepisów prawa, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów wykonawczych, realizacji umów, Kodeksu Pracy.

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Energetyki przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.

6.  W związku z przetwarzaniem przez Instytut Energetyki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

o   dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Instytut Energetyki.

o   sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

o  w uzasadnionych przypadkach, usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Instytut Energetyki przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

o   ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

o   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Instytut Energetyki posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7.     W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.

8.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Instytut Energetyki Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO), o którym mowa w art. 51 RODO.

 

9.     Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

  • Nasza oferta

Nurniki i tłoki ceramiczne
Ceramika cyrkonowa
Wyłożenia i elementy trudnościeralne
Zawory, gniazda, kule
Oferta dla cegielni
Dysze i hydrocyklony
Izolatory specjalne, ceramika elektroizolacyjna
Ceramika techniczna - wyroby różne
IEn Oddział Ceramiki CEREL
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała

tel. +48 17 87 11 700
fax. +48 17 87 11 277
Dział Marketingu i Handlu
tel. +48 17 87 20 175


Dział Zaopatrzenia i Zbytu
tel. +48 17 87 20 208
NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586-00053
KRS: 0000088963


e-mail: cerel@cerel.pl

realizacja: imedio.pl